stadgar

Stadgar för Vilhelm Moberg-Sällskapet

§ 1
Vilhelm Moberg-Sällskapets syfte är att
–  främja intresset och förståelsen för Vilhelm Moberg och hans författarskap
– verka för att hans texter hålls tillgängliga i goda tryckta upplagor
–  uppmärksamma och stödja forskningen kring hans liv och författarskap, bl. a. genom att ge ut en skriftserie.

§ 2
Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Redovisningsåret löper från 1 juli till 30 juni.

§ 3
Medlem är enskild person, institution eller sammanslutning som erlagt av årsmötet fastställd årsavgift.

§ 4
Sällskapet har sitt säte i Utvandrarnas Hus i Växjö.

§ 5
Sällskapets styrelse består av minst åtta och högst tio ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter.
Årsmötet väljer ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter, ordförande för en tid av ett år och övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två år.
Vid första årsmötet väljs hälften av styrelseledamöterna och suppleanterna på ett år och den andra hälften på två år.
Omedelbart efter årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen utser också inom sig arbetsutskott och redaktionskommitté.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6
Styrelsen kan utse ett antal personer i andra länder att där tillvarata Sällskapets intressen och sprida kännedom om dess verksamhet.

§ 7
Sällskapets firma tecknas av skattmästaren och ytterligare en person som styrelsen inom sig utser.

§ 8
Årsmötet skall hållas i nära anslutning till Vilhelm Mobergs födelsedag den 20 augusti, företrädesvis i Växjö. Vid årsmötet bör ordnas utflykt, föredrag, seminarium, utställning eller annan aktivitet som främjar Sällskapets syften.

§ 9
Kallelse skall utgå senast tre veckor före årsmötet.

§ 10
Årsmötet utser för ett år i sänder två revisorer och två suppleanter för dessa, vilka skall granska styrelsens förvaltning. Minst en av revisorerna bör vara auktoriserad eller godkänd revisor.

§ 11
På årsmötet skall följande ärenden behandlas:
A. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
B. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
C. Föredragning av styrelsens årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse
D. Beslut om fastställande av Sällskapets resultaträkning och balansräkning
E. Beslut om disposition av Sällskapets resultat
F. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
G. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
H. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 5
I. Val av två revisorer jämte två suppleanter enligt § 10
J. Val av valberedning på tre personer, varav en sammankallande
K. Information inför nästa verksamhetsår
L. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
M. Motioner från medlemmarna
N. Övriga frågor

§ 12
Ändring av dessa stadgar skall godkännas av årsmöte samt extra allmänt möte tidigast tre månader därefter, varvid kallelsen innehåller ändringsförslaget.

§ 13
Beslut om Sällskapets upplösande skall fattas vid två på varandra följande årsmöten.

§ 14
Om Sällskapet upplöses skall eventuella tillgångar överlämnas till Svenska Emigrantinstitutet att användas till vården av Mobergsamlingarna i Utvandrarnas Hus.

Annons